راستی تا حالا شعری رو خوندين که با ديدنش ياد زندگی خودتون بيفتين.

شعر زندگی من اينه:

شب تاريک و بيم موج و گردابی چنين حائل       

کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها

شعر زندگی شما چيه؟