امشب چقدر دلم هوای تو را دارد

باز همه چيز تو را فرياد می زند

و من مات و مبهوت ميان اين همه فرياد .

آخر نمی دانی ميان اين حضور زيبای مهتاب ،

چقدر جای تو خاليست.

حضور نا پيدای هستی من!

چقدر هوای تو را دارم.