1. هرکس به آب اعتماد کند هرگز تشنه نخواهد ماند.
  2. به دنبال چيزی باشيد که اگر به تمام آن نرسيديد لااقل بخشی از آن را به دست آوريد.
  3. پديده ها به اعتبار مخالفانشان شناخته می شوند. 

اين سه جمله از حضرت علی(ع) نقل شده. هروقت اين جمله ها رو می خونم حس می کنم چقدر فاصله دارم با شناختن مردی به اين بزرگی که به نظر من جهان بدون حضورش هيچ بود.

حضورش اينقدر قدرتمند و دوست داشتنيه که فکر نمی کنم هيچ وقت بشه از يادش غافل بود. بودنش به آدم اطمينان می ده. وقتی بهش فکر می کنی انگار يه کوه پشت سرته. خيلی حس قشگيه يه جور دلگرمی که هيچ وقت از بين نمی ره.

به اين جمله ها نگاه کنيد مثل حرفای امروزی نيستند؟ پائولو کوئيلو، مارکز و ....اين حرفای مرديه که ۱۴۰۰ سال پيش زندگی می کرده! بينش علی (ع) رو با چی می شه مقايسه کرد؟

کاش يه ذره ياد می گرفتيم جور ديگه ای به ائمه و آدمهای بزرگ دينمون نگاه کنيم. اون تصويرای کليشه ای رو کنار بگذاريم و يه جور ديگه بينيمشون.  فکر کنم اونوقت خيلی راحت تر و از ته قلب می شه دنبالشون بريم.