اين پاسارگاده. افتخار ايرانيان و مقبره کوروش کبير که توی فهرست يونسکو ثبت شد .حالا همه دنيا کوروش ما رو می شناسن. کاش ما هم بشناسيمش.  پاسارگاد: افتخار ایرانیان ، مقبره کوروش کبیر در فهرست یونسکو ثبت شد . حالا همه کوروش رو می شناسند کاش ما هم می شناختیمش.