چند وقت پيش توی يه کتابی می خوندم که هر کی هر کدوم از صفات خدا رو دوست داشته باشه و همش توی ذهنش باشه ، بعد از يه مدتی خودش تا حدی اون صفت رو پيدا می کنه.

مثلا کسی که رحیميت خدا رو دوست داره خودش هم مهربون و رحيم می شه و ....

حالا شما کدوم صفت خدا رو دوست دارين؟ دوست دارين شبيه کدوم حسن خدا بشين؟