(( زمزمه های دل ديگری را شنيدن

و سخنان بی کلام آن را دريافتن

تنها استعداد انسانهای اندک و بخت ياری است

که برای جهان بسيار عزيزند.))

 

(( آنان که آفتاب را

به زندگی ديگران

هديه می دهند

خود نمی توانند

از آن سهمی نبرند.)) 

 

اين دو شعر گونه تقديم به همه شما دوستای خوبم

که سخاوتمندانه آفتاب را هديه می دهيد.