نشايدم که در يکی شدن انديشه های شايسته دشواری افکنم.
عشق آن نيست که دگر گونی،گونه گونش کند،
يا که به جابه جايی از جا برش بتوان داشت.
نه! عشق داغی است که
هماره بر جا می ماند.
  • ويليام شکسپير