چند وقته چيزی ننوشتم. يعنی ديگه حوصله ندارم. همه چی به نظرم بی معنی شده. از همه بدتر خودم.
نمی دونم چمه. کاش می دونستم. چند روز نبودم. رفتم کرج شايد آب و هوام عوض بشه. برگشتم و همون آش و همون کاسه.
کاش می شد همه چيو يه تنه عوض کرد.
کاش می شد بدون دلشوره يه روز و گذروند.
کاش می شد روزا رو با دور تند رد شد.
کاش يکی اون موقع که می خواستيم بياييم نظر مارو هم می پرسيد.