سلاااااااااااام! دلم برای همتون تنگ شده بود. چه کنيم که به قول عموم هزارتا کار بی خود داشتيم .

 حالا بعد از اون همه کار بی خود می خوام يه دونه از اون ((خدايا)) های خوشگل براتون بنويسم . البته اگه منو فراموش نکرده باشين و بهم سر بزنين.

((معبود خاموشم!

در خاموشی به سوی تو می آيم.

سکوت ستايش من است. 

سکوت نیايش من است.  

سکوت آيه های ستايشی است،

که برای تو می خوانم

تو صدای سکوت را می شنوی و

پاسخ تو سکوت است.

سکوت! سکوت! سکوت!))

  • جی، پی، واسوانی