التماست نمی کنم!

هر گز گمان نکن که این واژه را

در وادی آوازهای من خواهی شنید!

تنها می نویسم: بیا!

بیا و لحظه ای کنار فانوس نفسهای من آرام بگیر.

نگاه کن!

ساعت از سکوت ِترانه هم گذشته است!

اگر نگاه گمانم به راه آمدنت نبود

ساعتی پیش،

این انتظار شبانه را به خلوت ناب خوابهای تو می سپردم!

حالا هم،

به چراغ همین کوچه کوتاهمان قسم!

بارش قطره ای از ابر بارانی نگاهم کافی ست،

تا از تنگه تولد ترانه طلوع کنی!

اما،

تو را به جان نفسهای نرم کبوتران هره نشین!

بیا و امشب را

بی واسطه سکسکه های گریه کنارم باش !

مگر چه می شود،

یکبار بی پوشش ِ پرده باران تماشایت کنم؟

ها؟

چه می شود؟

 

·        یغما گلرویی