بازم پاییز اومد و چه عجیبه که امسال از اون دلتنگی و گریه های گاه به گاهم خبری نیست. در جواب اینکه چرا امسال اومدن پاییز رو نفهمیدم و اینکه چرا حالم بد نیست،چی برای گفتن دارم جز تو!