1-                                                                                                                                                        

1 - به چیزی که گذشته غم نخور، به آنچه پس از آن آمد، لبخند بزن .

2 – دوستت دارم نه برای شخصیت تو ،بلکه به خاطر شخصیتی که هنگام با تو بودن پیدا می کنم.

3 – هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.

4 – دوست واقعی کسی است که دست تو را بگیرد اما قلب تو را لمس کند.

5 – خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی ، قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی که تو را بشناسد.

6 - همیشه افرادی هستند که تو را می ازارند. با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را ازرده دوباره اعتماد نکنی.

7 – اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد

8 – بدترین شکل دلتنگی آن است که در کنار او باشی و بدانی هرگز به او نخواهی رسید.

9 – هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی. چون هرکس امکان دارد عاشق لبخند تو شود.

10 – تو ممکن است در تمام دنیا یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.

11 – هرگز وقت را با کسی که حاضر نیشت وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

12- شاید خدا خواسته که ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس افراد نا مناسب را. به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکر گذار باشی.

13 – زیاد از حد خود را تحت فشار نگذار. بهترین چیز زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.

 

 

* گابریل گارسیا مارکز