پس از سفرهای بسیار،

عبور از فراز و فرود امواج ِ طوفان خیز،

بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم.

بادبان برچینم، پارو وانهم، سکان رها کنم،

به خلوت لنگرگاهت در آیم

و در کنارت پهلو بگیرم.

آغوشت را باز یابم

و استواری امن ِ زمین را زیر پای خویش!

 

 

* مارگوت بیگل

 

 

*  بعد از يه ماه و خرده ای دوری از وبلاگ و نت و اين حرفا، سلام به همتون. دلم براتون تنگ شده بود. اينم نوشتم که فکر نکنين يه موقع نيستم و مردم و اينا...