" تا به رابطه کسی با خدا پی نبرده ای ، با او دشمنی نکن که اگر با خدا باشد ، تو شکست می خوری و اگر از خدا دور باشد، همان برای او بس است! "

 

 

                                          * امام محمد تقی (ع)