کسی برایم صدفی آورد.

در درونش

دریایی در نغمه

از ساحلی دوردست.

قلبم سرشار می شود

از آب، از ماهی های ریز نقره ای و سیاه.

کسی برایم صدفی آورد.

 

                * فدریکو گارسیا لورکا