نشايدم که در يکی شدن انديشه های شايسته دشواری افکنم. عشق آن نيست که دگر گونی،گونه گونش کند، ياکه به جابه جايی از جا برش بتوان داشت. نه! عشق داغی است که هماره بر جا می ماند.

  • ويليام شکسپير
/ 1 نظر / 5 بازدید